+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:48  توسط علیرضا | 

You can run, you can hide, but you can't escape my love
You can run, you can hide, but you can't escape my love

Here's how it goes
You and me, up and down
But MAYBE this time we'll get it right
Worth a fight
'Cause love is something you cant SHAKE
When it breaks (When it breaks)
All it takes is some tryin'

If you feel like leaving
I'm not gonna BEG YOU TO stay
'Cause soon you'll be finding
You can run, you can hide
But you can't escape my love
You can run, you can hide
But you can't escape my love

So, if you go
You should know (you should know)
It's hard to just forget the past
So fast
It was good (it was good)
It was bad but it was real
And that's all you have
In the end our love matters (Oh no no no yeah)

If you feel like leaving
I'm not gonna BEG YOU TO (I won't BEG YOU TO stay)
Cuz soon you'll be finding
You can run, you can hide
But you can't escape my love
You can run, you can hide
But you can't escape my love

(You can run, you can run)
(You can hide, you can hide)
But you can't escape my love (my love)

You can run (you can run)
You can hide (you can hide)
But you can't escape my love

Here's how it goes
All it takes is some tryin' (Baby you can run)

If you feel like leavin'
I'm not gonna beg you to stay (I won't beg you to stay)
Cuz soon you'll be finding (you'll be finding)
You can run, you can hide
But you can't escape my love (Can't escape my love)

If you feel like leavin'
I'm not gonna beg you to stay (You can't escape my love)
Cuz soon you'll be finding
You can run, you can hide,
But you can't escape my love

You can run
You can run
You can run (Baby you can run, baby you can hide)
You can run (But you can't escape my love)
You can run (Baby you can run, baby you can hide)
You can run (But you can't escape my love)
You can run (Baby you can run, baby you can hide)
You can run (But you can't escape my love)
You can run
You can run

You can run, you can hide
But you can't escape my love

You can run, you can hide
But you can't escape my love

 

فرار

 

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی، ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی، ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.


اینطوریه

تو و من، بالا و پایین

ولی ممکنه ایدفعه ما درست متوجهش بشیم.

به جنگیدن براش میرزه

چرا که عشق چیزی نیست که بتونی بلرزونیش

وقتی بشکنه (وقتی بشکنه)

تمام کاری کا باید کرد کمی تلاشه

اگه می خوای بری

من برای موندنت التماس نمی کنم

چرا که به زودی خواهی فهمید که

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.

پس ، اگه بری

باید بدونی (باید بدونی)که

فراموش کردن گذشته آسون نیست

خیلی سریع( فراموش کردن)

خوب بود

بد بود

ولی واقعیت داشت

و آن تمام چیزیست که تو داری

در آخر، عشقه ماست که مهمه (آه نه نه نه آره)

اگه می خوای بری؟

من برای موندنت التماس نمی کنم(برای موندنت التماس نخواهم کرد)

چرا که به زودی خواهی فهمید که

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.
می تونی فرار کنی (دور بشی)

می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.

اینطوریه

تمام کاری کا باید کرد کمی تلاشه(عزیزم می تونی دور بشی)

اگر می خواهی بری

من برای موندنت التماس نمی کنم (من برای موندنت التماس نخواهم کرد)

چرا که به زودی خواهی فهمید که (خواهی فهمید)

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی (نمی تونی از عشق من فرار کنی)

اگه می خوای بری

من برای موندنت التماس نمی کنم (نمی تونی از عشق من فرار کنی)

چرا که به زودی خواهی فهمید که

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی
ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی.
می تونی فرار کنی (دور بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی) (عزیزم می تونی فرار کنی، عزیزم می تونی پنهان بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)( ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی)
می تونی فرار کنی (دور بشی) (عزیزم می تونی فرار کنی، عزیزم می تونی پنهان بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)( ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی)
می تونی فرار کنی (دور بشی) (عزیزم می تونی فرار کنی، عزیزم می تونی پنهان بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)( ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)
می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی
ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی

می تونی فرار کنی (دور بشی)، می تونی پنهان بشی

ولی نمی تونی از عشق من فرار کنی

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:33  توسط علیرضا | 

 

I don’t know why

نمیدونم چرا

You want to follow me tonight

تو امشب دنبال من راه افتادی

When in the rest of the world

تا پایان جهان

With you whom I’ve crossed and I’ve quarreled

من که با تو بدرفتاری و بدخلقی کردم

Let’s me down so

پس بذار مایوس بمانم

For a thousand reasons that I know

برای هزاران دلیل که من میدونم

To share forever the unrest

تا برای همیشه اشفتگی را با هم تقسیم کنیم

 

With all the demons I possess

با تمام پلیدی هایی که من صاحب هستم

Beneath the silver moon
زیر ماه نقرهای

Maybe you were right

شاید حق با تو بود

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بودم

I don’t want to fight

من نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry
من از معذرت خواهی خسته شدم

Chandler and Van Nuys

Chandler (نام منطقه ای در اریزونا) و Van Nuys (نام منطقه ای در کالیفرنیا)

With all the vampires and their brides

با تمام خون اشام ها و عروسهایشان(اشره به معتادین و فاحشه ها)

We’re all bloodless and blind

ما همه مرده و کور هستیم(اشاره به نداشتن زندگی واقعی)

And longing for a life

و اشتیاق برای یک زندگی

Beyond the silver moon
انسوی ماه نقره ای

Maybe you were right

شاید حق با تو باشه

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بود

I don’t want to fight
من نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry

من از معذرت خواهی خسته شدم

I’m standing in the street

من در خیابان ایستاده ام

Crying out for you

برای تو میگریم

No one sees me

کسی منو نمیبینه

But the silver moon
به جز ماه نقره ای

So far away - so outer space

خیلی دور با یک فاصله ی خیلی طولانی

I’ve trashed myself - I’ve lost my way

من خودم رو تباه کردم-من راهم رو گم کردم

I’ve got to get to you got to get to you
من باید به تو برسم باید به تو برسم

Maybe you were right

شاید حق با تو بود

But baby I was lonely

اما عزیزم من تنها بودم

I don’t want to fight

من نمیخوام بجنگم

I’m tired of being sorry

من از معذرت خواهی خسته شدم

I’m standing in the street

من در خیابان ایستاده ام


Crying out for you

برای تو میگریم

No one sees me

کسی منو نمیبینه

But the silver moon

به جز ماه نقره ای

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:20  توسط علیرضا | 

 

Come on Let me tell you

Maybe I just wanna touch you
Feel you warm inside again
 Maybe I just wanna hurt you
The sweetest pleasure is pain
I don't know why - why - but I love to see you cry

I don't know why - why - it
just makes me feel alive

Are you coming to the moment
When you know your heart can break
I'm inside you
I'm around you
I just wanna hear you cry again


I don't know why - why - but I love to see you cry
I don't know why - why - it
just makes me feel alive
I don't know why - why - but I love to see you cry
I don't know why - why - but
it makes me feel alive

You don't know
How much it hurts when you fall asleep
In my arms
But in this time before the morning comes

I wanna run away I wanna run away

I don't know why
I don't know why
I don't know why
I don't know why
I don't know why

I don't know why - why - but I love to see you cry
I don't know why - why - it
just makes me feel alive
I don't know why - why - but I love to see you cry
I don't know why - why - but
it makes me feel alive

why - why - why

I love to see you cry

عاشق گریه های تو

بیا بگذار به تو بگویم

شاید فقط میخواهم لمست کنم تا دوباره تو را گرم از درون احساس کنم

شاید فقط میخواهم به تو آسیب بزنم

شیرین ترین لذت درد است

من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم

نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام

آیا به لحظه ای می آیی وقتی  میدانی قلبت میتواند در آن بشکند؟

من درون تو ام

من دور و بر تو ام

فقط میخواهم دوباره بشنوم که میگریی

من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم

نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام

نمیدانی چقدر دردناک است وقتی در آغوشم به خواب میروی

اما در این زمان هنگامی که صبح از راه برسد میخواهم بگریزم میخواهم بگریزم

من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم

نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام!

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:17  توسط علیرضا | 
انريکو ايگلسيس خواننده محبوب اسپانيا يي (من و همه ) با آنا کورنيکو فا Anna Kournikova تنيسور روسي ازدواج کرد . اين زوج طي مراسمي مخفيانه در پورتو والارتا مکزيکو با يکديگر ازدواج کردند . هيچ کس از اين ازدواج اطلاع نداشت تا اين که آنا خانومش در يک مسابقه تنيس خيريه بدون مقدمه رو به تماشاگران کرد و به آنها اعلام کرد که يک ماهي است که با انريکو ازدواج کرده است. او در حالي که مي خنديد گفت : مي دانم همه شما شوکه شديد . ولي اين تصميم من و انريکو بود . مي خواستيم يک ماه بدون درد سر در کنار هم باشيم و ماه عسل خود را با آرامش برگزار کنيم . بايد بگويم انريکو همسر بي نظيري است و خوشحالم که با او ازدواج کرده ام .
آنا کورنيکوفا تنيسور مشهور روسي در سپتامبر 2002 به خاطر کمردرد از دنياي حرفه اي تنيس خداحافظي کردو اکنون بيشتر در مسابقات خيريه شرکت مي کند . او در يکي از همين مسابقات با انريکو آشنا شد که اين آشنايي پس از مدت کوتاهي منجر به ازدواج شد .

نکات خواندنی درباره انریکه ایگلسیاس
Enrique Iglesias :

1. نام کامل : Enrique Miguel Iglesias Prysler
2. تاریخ تولد : 8 می 1975 – 18 اردیبهشت 1354
3. نشانه ماه تولد : گاو
4. سن : 32 سال
5. پدر :
خولیو ایگلسیاس (معروفترین خواننده اسپانیا)
6. مادر : Isabel Prysler جامعه شناس و خبرنگار
7. پدر و مادر وی زمانی که او تنها 5 سال سن داشت از هم جدا شدند
8. قد : 188 سانتی متر
9. سایز پا : 44
10. رنگ چشم و رنگ مو : هر دو قهوه ای روشن
11. وی یک خواهر و یک برادر دارد که هر دو از او بزرگتر هستند. چهار خواهر ناتنی نیز دارد
12. انریکه قبل از هر کنسرت چای چینی می نوشد
13. خودش را اول یک شاعر و بعد یک خواننده می داند
14. علاقه زیادی به حیوانات خانگی دارد

. دوست دارد هر شب تا نزدیک صبح در دیسکو باشد و برقصد و تا ظهر روز
بعد بخوابد
16. مرلین مونرو از هنرپیشه های مورد علاقه اوست
17. او می گوید بدترین کاری که در دوران بچگی کرده است شکاندن پاهای یکی از سگهایش بوده است.
18. عاشق موج سواری است اما یک بار در هنگام موج سواری با درخت بزرگی برخورد کرده و شش روز در کما بود
19. اولین الگویش سوپرمن بوده است.
20. در ابتدای خوانندگی اولین آرزویش تور دور دنیا بوده است
21. بشقاب پرنده را باور دارد
22. هیچ وقت بیشتر از بیست دلار توی جیبش نمی گذارد
23. رنگ های مورد علاقه اش خاکستری سفید سیاه آبی و قرمز است
24. محبوبترین کلاهش کلاه آبی رنگ اوست زیرا یکی از دوستانش که فوت کرده
است این کلاه را به او هدیه کرده است.
25. از اولین قرار با یک دختر برای آشنایی با وی متنفر است.
26. هم اکنون در میامی زندگی می کند
27. علاقه زیادی به اتومبیل های کروکی دارد
28. غذای مورد علاقه اش همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده است
29. از سیگارو مشروبات الکلی متنفر است
30. بیکاری دیوانه اش می کند
31. خودش را آدم صادقی می داند که همواره جرع صداقتش را می کشد
32. در طی سه سال به طور پیاپی شماره یک بود
33. تمامی هفت آلبوم او جمعا سی میلیون نسخه فروش رفته اند
34. او با اولین آلبوم خود توانست جایزه Grammy را از چنگ ریکی مارتین در
آورد
35. دو تا سریال آبکی آمریکای لاتین با آهنگ های او معروف شدند
36. ترانه سرایی را از سن شانزده سالگی آغاز و در یک اتاق بسیار کوچک که
متعلق به یکی از دوستان پدرش بود اغاز کرد
37. الگوی او در بین خواننده ها در جوانیLionel Richie بوده است که انریکه در آلبوم Escape خود نیز یک ترانه با عنوانTo Love A Woman با وی خوانده
است.


38. چهار آلبوم او اسپانیایی و سه آلبوم دیگرش انگلیسی هستند
39. در اولین آلبوم خود برای اینکه خودش را از پدرش جدا کند از نام خانوادگی Martinez بر روی نوارهای خود استفاده کرد
40. گروه های موسیقی دهه 80 مانندِDire Straits و The Police را دوست دارد
41. سه آلبوم خود را با Fonovisa ضبط و پخش کرده است
42. در بیش از 150 سالن در سراسر جهان کنسرت اجرا کرده است
43. اصلا دوست ندارد او را یک ریکی مارتین دیگر صدا کنند
44. گروهی که آهنگ Believe را برای Cher نوشته بودند آهنگ Bailamos را
برای انریکه نوشتنند
45. از بچگی به شوخی با مردم علاقه زیادی دارد
46. او معتقد است بوی طبیعی بدن بهتر از بوی عطر یا ادکلن است
47. هرگز از خوردن صدف سرخ شده سیر نمی شود
48. لباس غیر رسمی مورد علاقه اش جین و تی شرت است
49. اولین آلبوم او با نام Enrique Iglesias در 25 سپتامبر 1995 به بازار عرضه
شد
50. دومین آلبوم او با نام Vivir در 26 ژانویه 1997 به بازار عرضه شد
51. سومین آلبوم او با نام Cosas Del Amor در 1 سپتامبر 1998 به بازار عرضه
شد
52. فیلم های مورد علاقه اش ایندیانا جنز و مهاجمین صندوقچه گمشده هستند
53. بازیگر زن مورد علاقه اش مریل استرپ است
54. انواع سالاد اسپانیایی را دوست دارد
55. تا قبل از حضور در تبلیغ ساعت Viceroy هرگز به دستش ساعت نبسته بود
56. مدیر برنامه های او Rafael Perez Botija کسی است که قبل از این مدیر
برنامه های پدرش نیز بوده است
57. بهترین هدیه کریسمس برای او گذراندن تعطیلات به همراه دوستانش است
58. فارق التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه میامی است
59. هنگام خواب باید یک بالش لای پاهایش بگذارد
60. تلفظ صحیح اسم او
انریکه است و انریکو یک اسم ایتالیایی است
61. او بعد از پدرش و Antonio Banderas در اسپانیا محبوبترین مرد است
62. او علاقه خاصی به مسواک زدن دارد و روزی پنج بار مسواک می زند
63. بسیاری از منتقدان او به خاطر ریش زیر چانه اش و تی شرت هایی که
می پوشد به او لقب بچه سوسول را داده اند
64. او در فوتبال یک بازیکن فوق العاده است
65. او یک خواننده مردمی است
66. از اینکه دیگران بدون شناخت درباره او قضاوت کنند بیزار است
67. بازیگر مرد محبوب او آنتونی هاپکینز است
68. شخصیت کارتونی مورد علاقه اش باگزبانی است
69. علاقه زیادی به خواندن آثار ارنست همینگوی دارد
70. تا کنون هزاران بار کارتون پینوکیو را دیده است
71. انریکه در بیش از 50 برنامه تلویزیونی مجریگری کرده است
72. مسافرت را خیلی دوست دارد
73. دوستان کم اما وفاداری دارد
74. تعطیلات محبوبش کریسمس است
75. آنا کارنیکوا تنیسور معروف روسی کسی است که انریکه قصد ازدواج با او
را دارد و کلیپ Escape را نیز به همراه او ساخته است
76. آنا کارنیکوا پس از دوستی با انریکه یک بار او را به خاطر کلیپ
Addicted ترک کرده و انریکه نیز از دوری او اشک ریخته بود
77. خودش را با مطالعه مجلات به روز نگه می دارد
78. می خواهد هوانوردی یاد بگیرد
79. شعار زندگیش تلاش برای شاد زیستن است
80. هر وقت که دیدید انریکه غیبش زد سری به برگر مک دونالد یا کینگ در آن
محل بزنید

81. برادر او Julio معروف به Junior ترانه باور کن گوگوش را خوانده است
82. خواهرش Chabeli گوینده اخبار تلویزیون است
83. در آلبوم سال 1999 خود با نام Enrique یک آهنگ با Withney Houston اجرا کرده بود و قبل از این آهنگ حتی یک بار هم با Withney Houston
ملاقات نکرده بود
84. هنگامی که پدر و مادرش از هم جدا شدند مادرش همان موقع و پدرش نیز در
سن 52 سالگی ازدواج مجدد کردند
85. او قصد دارد نام خود را در کتاب رکوردهای دنیا بالاتر از نام پدرش ثبت کنند
86. یکی از مخالفان جناح انریکه نام آهنگ Bailamos او را به
Got A Mole تغییر داده است
87. این شایعه بود که Christina Aguilera خواننده آمریکایی با او روابطی داشته
است این شایعه پس از اجرای این دو با آهنگFuture در شبکه MTV قوت گرفت
88. اغلب در طول اجراهایش پایه بلندگو را روی زمین می بینید یا انریکه را در حال دویدن
89. دوست ندارد در گروه موسیقی لاتین قرار بگیرد زیرا مردم همیشه از یاد
می برند که او اهل مدیترانه است نه کاراییب
90. انریکه رقص سالسا بلد نیست
91. در بین خواننده های فعلی علاقه خاصی به Marc Anthony دارد
92. انریکه اولین کسی بود که در طول مراسم American Music Awards در
قسمت تماشاگران به اجرای برنامه پرداخت
93. انریکه اولین آلبوم خود را به دایه اش Alivaro Olivarez تنها کسی که
می دانست او رویای خواننده شدن در سر داشت تقدیم کرده است
94. بهترین آهنگ او از دید طرفداران آهنگHero از آلبوم Escape است انریکه
این آهنگ را به جان باختگان حادثه 11 سپتامبر تقدیم کرده است
95. در مدرسه دانش آموز خجالتی بود و دخترها حتی وجودش را احساس
نمی کردند
96. او در ابتدا هرگز دوست نداشته که یک خواننده شود زیرا گفته بود که دوست
ندارد مثل پدرش زن دوست شود
97. او همیشه موقع خواب نیاز به نوشیدنی دارد
98. او پس از قرار گرفتن آهنگ Bailamos در بین آهنگ های فیلم Wild Wild West موفق شد با ویل اسمیت بازیگر نقش اول این فیلم رابطه ای دوستانه برقرار
کند
99. انریکه آهنگ Quizas خود را به پدر خود تقدیم کرده است
100. انریکه عاشق برنامه MTV است
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 11:8  توسط علیرضا | 
آهنگ رسمی بازی های یورو 2008

Can You hear Me
ینم لینک مستقیمش برا دانلود...روش راست کلیک کنید و گزینه ی save target asرو بزنید

http://www.mp3-az.com/ru/?id=4397&ass=enrique_iglesias_can_you_hear_me.mp3
یا

http://www.uefa.ir/download/enrique_iglesias_can_you_hear_me.zip
پسورد: www.uefa.ir
+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 7:59  توسط علیرضا | 
+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 7:53  توسط علیرضا | Would you dance,


If I asked you to dance?


Would you run,


And never look back?


Would you cry,


If you saw me crying?


And would you save my soul, tonight?Would you tremble,


If I touched your lips?


Would you laugh?


Oh please tell me this.


Now would you die,


For the one you love?


Hold me in your arms, tonight.I can be your hero, baby.


I can kiss away the pain.


I will stand by you forever.


You can take my breath away

.

Would you swear,


That you'll always be mine?


Or would you lie?


Would you run and hide?


Am I in too deep?


Have I lost my mind?


I dont care...


Youre here, tonight.I can be your hero, baby.


I can kiss away the pain.


I will stand by you forever.


You can take my breath away.Oh, I just wanna to hold you.


I just wanna to hold you.


Oh yeah.


Am I in too deep?


Have I lost my mind?


Well I dont care...


Youre here, tonight.I can be your hero, baby.


I can kiss away the pain.


I will stand by your forever.


You can take my breath away.I can be your hero.


I can kiss away the pain.


And I will stand by you, forever.


You can take my breath away.


You can take my breath away.I can be your hero.

اجازه بده قهرمان تو باشم

آیا مایلی برقصی

اگه من از تو بخوام برقصی ؟

آیا مایلی از پیشم بری

و هیچ وقت برنگردی ؟

آیا مایلی گریه کنی

اگه من رو گریون ببینی ؟

و آیا تو مایلی که امشب جون من رو نجات بدی ؟

آیا مایلی بلرزی

اگه من لبات رو لمس کنم ؟

آیا مایلی بخندی ؟

آه خواهش می کنم این رو به من بگو

حالا ، آیا حاضری بمیری

برای کسی که دوسش داری ؟

امشب من رو توی آغوش خودت نگه دار

من می تونم قهرمان ( زندگی ) تو باشم

من می تونم ( همه ) دردها رو از تو دور کنم

من می خوام برای همیشه کنار تو باشم

تو می تونی نفس من رو از من بگیری

آیا مایلی قسم بخوری

که تو برای همیشه برای من می مونی ؟

آیا مایلی دراز بکشی ؟

آیا مایلی بری و پنهون بشی ؟

آیا من فرسوده شده ام ؟

آیا من دارم عقلم رو از دست می دم ؟

اهمیتی نمی دم...

( چونکه ) تو امشب اینجایی

من می تونم قهرمان ( زندگی ) تو باشم

من می تونم ( همه ) دردها رو از تو دور کنم

من می خوام برای همیشه کنار تو باشم

تو می تونی نفس من رو از من بگیری

آه ، من فقط می خوام تو رو در آغوشم بگیرم

من فقط می خوام تو رو در آغوشم بگیرم

آه آره

آیا من فرسوده شده ام ؟

آیا من دارم عقلم رو از دست می دم ؟

اهمیتی نمی دم...

( چونکه ) تو امشب اینجایی

من می تونم قهرمان ( زندگی ) تو باشم

من می تونم ( همه ) دردها رو از تو دور کنم

من می خوام برای همیشه کنار تو باشم

تو می تونی نفس من رو از من بگیری

تو می تونی نفس من رو از من بگیری

من می تونم قهرمان ( زندگی ) تو باشم

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۷ساعت 19:4  توسط علیرضا | 
باور کن ماههاست زيباترين جملات را براي امروز کنارمي گذارم، امشب اما همه جملات فرار کرده اند، همينطور بي وزن و بي هوا آمدم بگويم
.
.
.
. تولدت مبارک!


+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 18:30  توسط علیرضا | 
I Will Survive

من زنده خواهم ماند


You, like to think, that you’re the only one who understands my needs
تو ، دوست داری فکرکنی
، تنها کسی هستی که نیازهای من رو می دونه
And you,tell everyone
وتو ، به همه میگی
That I can’t live without you even for one day
که
من بدون تو نمی تونم حتی یک روز هم  زندگی کنم
But who gave you the right
اما کی بتواجازه داده
To talk about the way I feel so deep inside
در مورد احساسات عمیق من صحبت کنی

Now I realize
الان میفهمم
You were never mine
تو هیچوقت برای من نبودی
We were never right
ما اصلا هیچ وقت درست نبودیم
Baby you will find
عزیزم تو پیدا میکنی

I will survive
من زنده خواهم ماند
I’m gonna make it through
من اونو درست انجام میدم
Just give me time
فقط به من وقت بده
I will get over you
من از توخواهم گذشت
I will survive
منم زنده خواهم ماند
No matter what you do
مهم نیست چیکارمیکنی
Just need to see
فقط نیاز دارم ببینی
I will get over you
از توخواهم گذشت
Cause Baby I will survive
چون عزیزم من زنده خواهم ماند

What makes you think
چیه که تو رو وادارمیکنه فکر کنی
That I don’t see the ways you made a fool of me
که راههایی که تواز من یه احمق درست میکنی رو نمیبینم
Don’t laugh behind my back
پشت سرمن نخند
Cause what goes around I promise you comes back
چون قول میدم , کسایی که رفتن باز خواهند گش

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم مرداد ۱۳۸۷ساعت 22:35  توسط علیرضا |